El passat dimecres 6 de novembre, es va celebrar el ple extraordinari municipal.

Un dels dos punts més destacats d’aquest ple, va ser l’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions pels propers dos anys. Un pla que ha de regular la gestió dels ajuts que ofereix l’Ajuntament a iniciatives de caràcter social, cultural, esportiu i educatiu.

El proper 12 de novembre, a les 19h al Foment, se’n farà la presentació per tots els vilatans, per tal de poder respondre dubtes i inquietuds que es puguin generar.

L’altre punt que cal destacar és la modificació de les ordenances fiscals.

Son tres les ordenances fiscals que es veuen modificades: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques i per últim l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

En el primer cas, la modificació pretén posar en circulació el parc d’habitatges, bonificant en un 95% aquells immobles d’ús residencial destinats a lloguers d’habitatges amb renda limitada per una norma jurídica i també exigint un recàrrec  del 30 al 50%, per aquells habitatges d’ús residencials desocupats de forma permanent d’acord amb l’establert a la ordenança fiscal reguladora del recàrrec sobre l’IBI .

Respecte a la modificació de l’impost sobre activitats econòmiques, es pretén bonificar en un 50% aquells que incrementin en un 10% (1 treballador mínim) la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.

I per acabar, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, es veurà modificat en l’article 4, apartat g, fent referència a aquells vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat (grau igual o superior al 33%) per el seu ús exclusiu, tant si son conduits per ells o destinats al seu transport.  Aquests vehicles seran exempts de l’impost.